Privacy verklaring

Plinck Fotografie, gevestigd aan de Koolmees 82, 5161 SV, Sprang-Capelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Plinck Fotografie                                                                                                                                                                                                                      Koolmees 82                                                                                                                                                                                                                               5161 sv, Sprang-Capelle                                                                                                                                                                                                                 06-27575737                                                                                                                                                                                                           info@plinckfotografie.nl                                                                                                                                                                                                                 KvK nummer: 17135912                                                                                                                                                                                         www.plinckfotografie.nl                                                                                                                                                                             facebook.com/plinckfotografie                                                                                                                                       https://www.instagram.com/plinck.fotografie/

Arlette Plinck is de Functionaris Gegevensbescherming van Plinck Fotografie.                                                                                                                             Zij is te bereiken via: arlette@plinckfotografie.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Plinck Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:                                                       

– Voor- en achternaam                                                                                                                                                                                                                       – Adresgegevens                                                                                                                                                                                                                                – Telefoonnummer                                                                                                                                                                                                                              – E-mailadres                                                                                                                                                                                                                                      – Foto’s 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Plinck Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling/ het versturen van facturen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het versturen van foto’s.

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Plinck Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plinck Fotografie) tussen zit. Plinck Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Photoshop, Lightroom voor het uitzoeken en bewerken van foto’s. Tekstverwerkingsprogramma’s voor de facturen. 

Delen van persoonsgegevens met derden:
Plinck Fotografie deelt de foto’s met u via e-mail.                                                                                                                                                                            Via We-Transfer verzend Plinck Fotografie de uiteindelijke foto’s naar uw email adres.                                                                                                     

Plinck Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plinck Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@plinckfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Plinck Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Plinck Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@plinckfotografie.nl 

Plinck Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

Plinck Fotografie bewaart de foto’s en persoonsgegevens 7 jaar 

Plinck Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plinck Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.